GENÇ GİRİŞİMCİLERE VERGİ DESTEĞİ Genç Girişimcilere Vergi Desteği
Genç Girişimcilere Vergi Desteği

Genç Girişimci Desteği | 18-29 yaş arasında olup iş yeri açan gençler 3 yıla kadar vergi kolaylığından faydalanabiliyor; gelir vergisinden 75 bin lira gelire kadar muaf tutuluyor.

Nihayet Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20. Maddesi ile 10.02.2016 tarihinde uygulanmaya başlayarak hayatımıza girdi. Uygulama detaylarına ilişkin Maliye Bakanlığı tebliği ise 10.05.2016 tarihinde yayımlandı. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki bu destek genç girişimcileri gelir vergisinden muaf tutan bir muafiyet şeklinde düzenlenmedi. Girişimcilere 3 yıl süreyle her yıl için gelirlerinin 75.000,00 TL tutarını vergi dışı tutan bir istisna şeklinde düzenlendi.

2018 Yeniden Yapılandırma Kanunu kapsamında bazı yeni kararlar alındı. Bunlar arasında genç girişimciler için ek bir teşvik daha var; 1 Haziran 2018 tarihinde sonra ilk kez şirket kuran girişimcinin bir yıl boyunca BAĞKUR primini devlet karşılayacak. 6663 Sayılı Kanun çıktığından beri en çok merak edilen konu 10 Şubat 2016’dan önce şahıs işletmesi (şahıs şirketi) kurmuş gençlerin durumuydu. 5 Mayıs 2016’da yayımlanan, “292 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği” bu konuyu açıklığa kavuşturdu. Maalesef 10 Şubat 2016 tarihinden önce gelir vergisi mükellefiyeti açan bir şahıs 18 yaşında da olsa “genç girişimci kazanç istinasından” faydalanamaz. Bu durumda akla işyerini kapatıp yeniden açma düşüncesi gelebilir; ama ilk kez mükellefiyet açmış olma koşulu sağlanmadığından, yine 75.000TL ‘lik vergi muafiyetinden faydalanılamaz.

Tebliğin detayları aşağıdaki gibidir:

RESMİ GAZETE LİNKİ : Resmi Gazete No: 29703 / Resmi Gazete Tarihi: 05/05/2016

 • SANAYİ SİCİL BELGESİ İŞLEMLERİ

 • SANAYİ SİCİL BELGESİ NEDİR?

6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu kapsamındaki sanayi işletmelerinin, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında tutulacak sanayi siciline kaydettirilmesi ve karşılığında sanayi sicil belgesi alınması gerekmektedir. Bu belgeye sahip sanayi işletmeleri, kayıt sırasında verilen bilgilerde bir değişiklik olması, işletmenin daimi veya geçici olarak kapatılması veya tekrar faaliyete geçmesi hallerinde bu durumları Bakanlığa bildirmek ve sanayi sicil belgesini 2 yılda bir vize ettirmesi gerekmektedir. Öte yandan, Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmeler her yıl Nisan ayının sonuna kadar İşletme Cetvelini elektronik ortamda sicil sistemine aktarmak zorundadır. 6948 sayılı Kanunda yer verilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde işletmeler için idari para cezası söz konusu olmaktadır. 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununun 1’inci maddesine göre, bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler “sanayi işletmesi,” buralarda yapılan işler “sanayi işleri” ve buraları işletenler “sanayici” sayılmaktadır.

 • SANAYİ SİCİL BELGESİNİN SANAYİ İŞLETMELERİNE SAĞLADIĞI FAYDALAR
 • İhraç Kaydıyla Mal Teslimlerinde Kdv Tecil-Terkin İşleminden Faydalanırlar.(Kdv Ödemezler.)
 • Elektrik Faturalarını  Sanayi Abonesi Tarifnamesinden Öderler.  Bunun Sanayi Sicil Belgesinden Bir Suret Tedaş’a Süresi İçinde Verilmelidir.
 • Kamu İhale Kanununda Yer Alan Yerli İsteklilerin Belirlenmesinde Avantajlıdırlar.
 • Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Sağladığı Desteklerden Yararlanırlar.

 

 • İLK DEFA SANAYİ SİCİL BELGESİ ALACAKLAR İÇİN İSTENEN BELGELER 
 1. Dilekçe.
 2. İşletmenin bağlı bulunduğu Odadan (Sanayi, Ticaret, Esnaf ve Sanatkarlar Odası) alınan Aslı Gibidir Onaylı Kapasite Raporu sureti
 3. İşletmenin Sanayi Sicil Beyannamesi
 4. İşletmenin bir önceki yılına ait Yıllık İşletme Cetveli
 5. İşletmenin Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi.
 6. Unvan değişikliği yapılmışsa Unvan değişikliğini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi.
 7. İşletmedeki makineler ve/veya işletme binası kiralık ise noter onaylı kira sözleşmesi veya fotokopisi.
 8. Firma yetkilisinin imza sirküleri veya gerçek kişi ise imza beyannamesi örneği
 9. Yetki Belgesi

ÖNEMLİ HATIRLATMA 

BİRDEN FAZLA ÜRETİM YERİ OLAN İŞLETMELER HER BİR ÜRETİM YERİ İÇİN AYRI AYRI KAPASİTE RAPORU ÇIKARTIP HER ADRES İÇİN AYRI SANAYİ SİCİL BELGESİ ALMASI GEREKMEKTEDİR.

 • İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARDA KDV İADE İŞLEMLERİ

 • UYGULAMANIN GENEL ANLATIMI

Duyuru: Sanayi sicil belgesi, kapasite raporu ve yıllık işletme cetveli işlemlerinin tam ve eksiksiz olması şarttır.

Katma Değer Vergisi kanunun 11/1-c maddesi hükmü gereğince; ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından ihracatçılara teslim edilen mallara ait KDV, ihracatçılar tarafından satıcıya ödenmez. Bu kapsamdaki satışlar için düzenlenen faturaya; “3065 sayılı KDV Kanununun (11/1-c) maddesi hükümlerine göre, ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden, KDV tahsil edilmemiştir.” İfadesi yazılır.

Satıcı imalatçı tarafından tahsil edilmeyen bu vergi mal tesliminin gerçekleştiği ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecektir. Bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur. Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunur.

Duyuru:İhracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren onbeş gün içinde başvuran ihracatçılara üç aya kadar ek süre verilebilir.

İhracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, tecil olunan vergi tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren gecikme zammıyla birlikte tahsil olunur. Ancak, ihraç edilmek şartıyla teslim edilen malların 213 sayılı Kanunda belirtilen mücbir sebeplernedeniyle ihraç edilememesi halinde, tecil edilen vergi tecil edildiği tarihten itibaren tecil faizi ile birlikte tahsil edilir.İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilecek KDV, ihraç edilen mala ilişkin imalatçı satış bedeline göre hesaplanan vergiden imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin verginin düşülmesinden sonra kalan tutardan fazla olamaz.

İhracatçılara mal teslim eden imalatçıların terkin ve iade işlemleri ihracatın gerçekleşmesinden sonra yapılır. İade veya tecil olunacak vergi miktarı, mükellefin ihraç kaydıyla teslimin yapıldığı dönem beyannamesinde yer alan bilgiler mukayese edilmek suretiyle hesaplanır.

** İhraç kaydıyla teslimlere ait faturanın esas itibarıyla ihracatçı firmanın düzenlediği fatura tarihinden önceki bir tarihte düzenlenmiş olması gerekir. İmalatçı tarafından düzenlenen fatura tarihinin; ihracatçı firmanın düzenlediği fatura tarihi veya fiili ihraç tarihinden sonraki bir tarih olması halinde, 213 sayılı Kanundaki fatura düzenleme sürelerine uyulması kaydıyla tecil-terkin uygulamasından yararlanılabilir. Ancak, bu durumlar dışında ihraç kaydıyla teslime ilişkin faturanın, fiili ihraç tarihinden sonraki tarihi taşıması halinde işlemin ihraç kaydıyla teslime ilişkin şartlar açısından yapılacak inceleme veya YMM raporu ile tespit edilmesi şartıyla terkin ve/veya iade işlemleri sonuçlandırılır.

 • UYGULAMA KAPSAMINDAKİ TESLİMLER

İmalatçılar tarafından ihracatçılara ihraç kaydıyla yapılan mal teslimlerinde, tecil-terkin uygulamasından yararlanılabilir.Ancak, teslim edilen malların bizzat imalatçı tarafından imal edilmiş veya fason olarak imal ettirilmiş olması şarttır. Diğer bir deyişle, imalatçı tarafından piyasadan tedarik edilen malların tecil-terkin uygulaması kapsamında ihraç kaydıyla teslimi mümkün değildir.

Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlarda, “istisna izin belgesi” sahibi mükelleflere imalatçılar tarafından tecil-terkin uygulaması kapsamında ihraç kaydıyla teslim mümkündür. Bu durumda tecil edilen verginin terkini için gümrükte tasdik edilen “özel fatura” nüshası vergi dairesine ibraz edilir.

 • UYGULAMADAN YARARLANACAK SATICILAR

Tecil-terkin uygulamasından “imalatçı” vasfını haiz satıcılar yararlanabilir.

İmalatçının;

– Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesini haiz olması veya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış çiftçi kayıt belgesi, gıda işletmesi kayıt belgesi ve işletme onay belgelerinden (üretici belgesi) herhangi birine sahip olması, (Bu belgeler sonraki bölümlerde “imalatçı belgesi” olarak anılacaktır.)

– İlgili meslek odasına kayıtlı bulunması,

– Üretimin yapıldığı dönemde yürürlükte bulunan Sanayi Sicil Tebliğlerinde öngörülen sayıda işçi çalıştırması ve gerekli araç parkına sahip olması veya kapasite raporundaki üretim altyapısına sahip olması, gerekmektedir.

Bu şartlara sahip olan imalatçılarca, ihraç kaydıyla ihracatçılara mal teslim edilen dönemde ve bir defa olmak üzere “imalatçı belgesi” ve ilgili meslek odasına üyelik belgesinin birer örneği, ilgili dönem KDV beyannamesinin verilme süresine kadar bağlı oldukları vergi dairesine bir dilekçe ekinde verilir. İmalatçı niteliğindeki değişiklikler ve imalatçı niteliğinin kaybedilmesi halleri ayrıca vergi dairesine bildirilir.

İmalatçılar, ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların bir kısmını piyasadan hazır olarak satın alabilirler. Bu durumda, imalatçıların bizzat ürettikleri mallar için tecil-terkin uygulaması yapılır. Piyasadan hazır olarak alıp sattıkları mallar için tecil-terkin işlemi uygulanmaz.

** İmalatçı kapsamına girmeyen mükellefler, tecil-terkin uygulamasından yararlanamaz. Ancak, diğer şartları taşımakla beraber, sadece imalatçı belgesine sahip olmayan mükelleflerden, ilgili Kuruma başvuran ve bu Kurumdan söz konusu belgenin verileceğine ilişkin olumlu görüş alanlar da bu belgelerin verilmesi beklenilmeden tecil-terkin uygulamasından yararlanırlar. İlgili Kurumdan olumlu görüş alan mükelleflerin, olumlu görüş yazısının verildiği tarihten önceki dönemlerde (ilgili kuruma başvuru tarihinden sonraki) diğer tüm şartları taşıdığının ilgili vergi dairesince tespit edilmesi kaydıyla, olumlu görüş yazısının verildiği tarihten önceki söz konusu teslimlerinde de tecil-terkin uygulamasından yararlandırılmaları mümkündür.

 • KDV İADE İŞLEMLERİ VE BELGELER

Tecil edilecek KDV, ihraç kayıtlı satışlar üzerinden hesaplanan KDV’den fazla olamaz. Ancak ödenmesi gereken KDV tutarı, ihraç kayıtlı teslimler nedeniyle hesaplanan KDV’den az ise bu tutar esas alınır. Tecil edilemeyen kısım, ihracatın gerçekleştiği dönemde iade edilir.

Tecil edilen KDV, ihracat konusu malın süresi içinde ihraç edildiğinin tevsik edilmesi şartıyla terkin edilir.  Terkin işleminin yapılabilmesi için;

 • İhraç kaydıyla teslim edilen malın ihraç edildiğini gösteren gümrük beyannamesi
 • İhraç kaydıyla satış faturaları
 • İhraç kayıtlı teslim edilen mala ilişkin fatura tarihi, numarası, malın cinsi, miktarı, bedeli, KDV oranı ve hesaplanan KDV tutarı, gösterilir.Belgeyi talep eden imalatçının; adı-soyadı veya unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası

İmalatçılara ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların ihraç edildiğine ilişkin yazı veren ihracatçılar, bir ay içerisinde bu yazıyı verdikleri imalatçılara ait bir listeyi izleyen ayın 15 inci günü akşamına kadar kendilerinin bağlı bulunduğu vergi dairelerine verirler.

 • İHRACATIN GERÇEKLEŞMEMESİ HALİ

İhracatçıların ihraç kaydıyla aldıkları malları hiç ihraç edememeleri ya da süresinden sonra ihraç etmeleri durumunda, ihraç kaydıyla yapılan teslim mahiyet itibarıyla yurtiçi mal teslimine dönüşür.Bu durumda, ihraç kaydıyla teslim bedeli üzerinden hesaplanan ve tecil olunan vergi tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammıyla birlikte imalatçıdan tahsil olunur.

 • YILLIK İŞLETME CETVELİ İŞLEMLERİ

Sanayi Sicil Kanunun 5.Maddesi Gereği; Yıllık İşletme Cetvelinin Her Yıl İlk 4 (Dört) Ay İçinde (Nisan Ayı Sonuna Kadar) İL BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜKLERİNE Verilmesi Yasal Zorunluluktur. Kanunun Bu Maddesine Aykırı Hareket Edenler Hakkında İdari Para Cezası Uygulanmaktadır. Ayrıca, 2 yıl üst üste yıllık işletme cetveli vermeyen firmaların faal olup olmadığı konusunda üretim yerinde İl Müdürlüğü elemanlarınca denetim yapılır.

Sanayi Sicil Belgesinde kayıtlı adresinde üretim faaliyetinde bulunmayan, kapalı olan veya adres tespitinin yapılamadığı başka bir adrese taşınmış olan  firmanın Sanayi Sicil Belgesi İptal edilir. Yıllık işletme cetvelini vermediği için uygulanan idari para cezası ile birlikte, durumunu bildirmediği için uygulanan idari para cezası tahsil edilmek üzere, kayıtlı bulunduğu vergi dairesine bildirilir.

 1. Dilekçe
 2. Bir önceki yıla ait Yıllık İşletme Cetveli

YILLIK İŞLETME CETVELİNİ HER YIL İLK DÖRT AY İÇİNDE (NİSAN AYI SONUNA KADAR) İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE VERMEYİ UNUTMAYINIZ.

YILLIK İŞLETME CETVELİ; İL BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜKLERİNE ŞAHSEN VERİLEBİLECEĞİ GİBİTAAHHÜTLÜ POSTA İLE DE GÖNDERİLEBİLİR.  AYRICA BAKANLIĞIMIZ “http://www.sanayi.gov.tr” WEB SAYFASINDA YER ALAN “YILLIK İŞLETME CETVELİ İŞLEMLERİ” BÖLÜMÜNÜ KULLANARAK ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLEBİLİR.

 • KAPASİTE RAPORU İŞLEMLERİ

 • KAPASİTE RAPORUNUN TANIM VE KAPSAMI

Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 2 yıldır.

 • KAPASİTE RAPORU BAŞVURUSU

Kapasite raporu başvurusunda bulunabilmek için, firma üretim yeri veya merkez adresinden en az birinin bağlı olduğu odanın sınırları içinde bulunması ve ilgili odaya üye olunması gerekmektedir.

Kapasite Raporu İstek Formu, odalardan ücretsiz temin edilebilmektedir. Temin edilen Kapasite Raporu İstek Formu doldurularak ilgili odaya dilekçe ile başvuru yapılır.

 • KAPASİTE RAPORU TANZİMİNDE AMAÇ NEDİR?

Kapasite raporları ülkenin sınai üretim potansiyelini tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programları için veri tabanı oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir. Anılan belge, teşvik,  kota, tahsis, ihale, ithalat ve ihracatla ilgili işlemler ile, çeşitli kamu kuruluşları ve Bakanlıkların kayıtlarına girmek için kullanılmaktadır. (sanayi sicili, gıda sicili gibi).

 • KAPASİTE RAPORU İÇİN KİMLER BAŞVURABİLİR?
 • Oda üyesi olan,
 • Sigortalı işçileriyle üretim yapan,
 • Adresi tescil edilmiş bir işyeri olan,
 • Gerekli makine ve tesisatı bulunan küçük sanayiciler Kapasite Raporu tanzimi için başvurabilirler.
 • KAPASİTE RAPORU ÜCRETLERİ

Kapasite rapor düzenleme harcı her yıl odalar tarafından belirlenen harç tarifesinde belirtilen tutar kadar odaca tahsil edilmekte olup, ayrıca aşağıdaki TOBB hesaplarına firma adı belirtilerek Birlikçe belirlenen onay harcı yatırılır.

 • KAPASİTE RAPORUNUN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE YENİLEME

Kapasite raporları düzenlendiği tarihten itibaren, firma tarafından değişiklik talebinde bulunulmaması veya odalarca değişiklik tespit edilmemesi halinde üç yıl geçerlidir. Odalarca yapılmakta olan uyarılar da dikkate alınarak geçerlilik süresi dolmadan iki ay önce yenileme talebinde bulunulması gerekmektedir.

Kapasite raporunda yer alan bilgilerin değişmesi halinde, raporun yenilenmesi bürokratik işlemler sırasında problem çıkmaması açısından çok önemlidir.

Raporda yer alan makinalar kiralık veya kira sözleşmesi süresi 3 yıldan az ise sözleşmenin bitim tarihi raporun geçerlilik süresini belirler.

Makina Kira Sözleşmesi süresi, kapasite raporu için başvuru tarihinde 1 yıldan az ise bu makinalar için kapasite raporu düzenlenmez.

 

 • YERLİ MALI BELGESİ İŞLEMLERİ

Kamu ihalelerinde talep edilen ve firmalara %15’ e kadar fiyat avantajı sağlayan Yerli Malı Belgesi Tebliği 13.09.2014 tarih, 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yerli Malı Belgesi talep eden firmaların İstanbul Ticaret Odası -Ticari Belgelendirme Koordinatörlüğü Kapasite Birimi’ne aşağıda yer alan belgelerle müracaat etmeleri gerekmektedir.

 • YERLİ MALI BELGESİ VE ÖNEMİ

Kamu kurum ve kuruluşlarının açmış olduğu ihalelere, askeri ihalelere katılım şartlarından birisidefirmanın yerli malı belgesi ‘nin olmasıdır. Bilindiği üzere “made in turkey” markasının gerçek manada ispatlanması ancak ve ancak yerli malı belgesi alınması ile mümkündür. Yerli malı belgesi ‘nin alınması konusunda şirketimiz danışmanlık hizmeti vermektedir.

 • YERLİ MALI BELGESİ KULLANIM VE VİZE SÜRESİ

Yerli malı belgesi düzenlendiği tarih itibari ile 1 yıl sonra yenilenmesi gerekir.

 • YERLİ MALI BELGESİ İÇİN KABUL EDİLECEK ŞARTLAR
 • Bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi ve Sanayi Sicil Belgesindeki “Üretim Konusu” içeriğinde yer alması.
 • Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemliaşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması.
 • Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması gerekmektedir.
 • Ürünün Yerli Katkı Oranının hesaplanması için; Yerli Katkı Oranı Hesap Cetvelinin üretici tarafından doldurulması gerekmektedir. Yerli Katkı Oranı Hesabı üretici tarafından yapıldıktan sonra mali yönden serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ya da yeminli mali müşavir tarafından incelenerek resmi kayıtlara uygunluğu onaylanır. Bu inceleme sırasında ürünün üretiminde kullanılan ithal ve yerli girdiler; defter kayıtları, faturalar, SGK bildirgeleri, gümrük giriş beyannameleri ve benzeri belgeler göz önünde bulundurularak tespit yapılır. Üretici serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ya da yeminli mali müşavirler arasından muhasebecisini/müşavirini belirler.
 • Yerli Katkı Oranı teknik yönden incelemesi ise Eksper tarafından yapılır. Eksper, üretici tarafından üniversitelerin ilgili bölümlerinden konularında uzman kişiler arasından belirlenir veya üyesi olduğu Oda’dan talep edilir. Eksper yerli katkı oranı hesabının teknik yönden incelemesini yaparak hesaplamanın doğruluğunu onaylar. Bu inceleme sırasında üretimde kullanılan girdiler üretim teknolojisi ve prosesi göz önünde bulundurularak kontrol yapılır.
 • BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Her evrakın üzerinde firma kaşe ve imzası olması şarttır.

 1. Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi.
 2. Yerli Malı Belgesi Taahhütnamesi.
 3. İmza Sirküsi. (noter onaylı Asıl)
 4. SMMM veya YMM ruhsat sureti. (SMMM veya YMM tarafından ıslak kaşe ve imzalı)
 5. Ham madde yerli ve ithal güncel faturalar. (yüksek meblağ olanlar)
 6. Yerli Malı Belgesine konu olan ürüne ait güncel fatura.
 7. Kapasite Raporu. (fotokopi)
 8. Sanayi sicil belgesi (aslı)
 9. Hesap özeti. (giderlerin içeriğini gösteren dokümanlar)
 10. Marka Tescil Belgesi.
 11. Üretim Reçetesi.

Ayrıca ürüne bağlı olarak aşağıda belirtilen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla suretleri dilekçe ekinde yer alır:

 • Sanayi Sicil Belgesi sureti
 • Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi sureti
 • Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kayıt belgesi sureti (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri)
 • Müstahsil makbuzu veya fatura sureti

 

Online Danışma

Kişisel verilerin korunması kanununu okudum anladım (KVKK)

Translate   X

 • Türkçe
 • English
 • العربية
 • Pусский
 • Spanish
 • France
 • Germany
 • Azerbaycan
 • Ukraina
 • Italy
 • Bulgaria